Stabæk-rettssaken

 • Stabæk saksøker staten
 • Krever 9,8 mill i oppreisning

Viktige hendelser

 • 27. apr 10:03

  Advokat Hatling tar nå for seg omtalen av Stabæk Fotball i forbindelse med Overgangssaken

 • 27. apr 09:34

  Stabæk Fotball AS saksøker staten for tap av inntekter i forbindelse med den såkalte Overgangssaken fra 2013

Viktige hendelser

 • 27. apr 10:03

  Advokat Hatling tar nå for seg omtalen av Stabæk Fotball i forbindelse med Overgangssaken

 • 27. apr 09:34

  Stabæk Fotball AS saksøker staten for tap av inntekter i forbindelse med den såkalte Overgangssaken fra 2013

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   KL 15: 40: Saken tas opp til doms. Rettens administrator antyder at dommen vil være klar innen to uker.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Regjeringsadvokaten mente likevel at tapene hva gjeldt Fransefoss, Megaprint og Sparebank 1 var tapet såpass konkretisert at saksøker her hadde lidt et tap i størrelsesorden en million pr år, altså totalt 2 millioner. I tillegg aksepterte retten tapet forbundet med innleid konsulent og noen advokatutgifter fra DLA Piper. Dette er årsaken til at påstanden ble endret til dette: Staten ved justis og beredskapsdepartementet frifinnes mot å betale 2 250 000 til Stabæk fotball AS.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Regjeringsadvokaten gikk deretter inn på den største anførte tapsposten til saksøker som omhandlet tap av sponsorinntekter. Det ble vist til at det fra 2012 til i dag ikke var noen endring å se i antall kontrakter som er inngått. Det ble vist til at Stabæk rykket ned fra Tippeligaen i 2012 og at det som følge av sportslige svake resultater estimeres et inntektsbortfall på om lag 40% ved nedrykk fra øverste til nest øverste nivå. Han gikk videre inn på utviklingen etter frifinnelsen og stilte spørsmål ved at de sponsorene som angivelig hadde "sittet på gjerdet" som følge av straffeforfølgningen, ikke hadde klivet ned fra gjerdet selv mange år etterpå.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Advokat Dahl avviste at det var hjemmel for å erstatte utgiftene ti advokatfirmaet Elden. Han opplyste også om at det her vært brukt gal hjemmel og den korrekte burde vært straffeprosessloven § 438, ikke § 444. Utgiftene til mediebyrå og advokatbistand før straffesaken som ikke allerede var dekket av det offentlige, ble også blankt avvist som følge av at det ikke var å anse som "rimelige og nødvendige". Han anførte også at utgiftene var lite spesifisert. Utgifter som følge av egeninnsats ble også avvist, all den tid det var selskapet som må påvise et økonomisk tap. Det forelå ikke dokumentasjon på at selskapet måtte ut med overtidsbetalinger etc ble det antydet.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Regjeringsadvokat Dahl anførte på sin side at mange av punktene i denne saken ikke var bestridt. Han gikk rast inn på når egentlig selskapet hadde status som siktet og det faktum at bevis rundt dette var avskåret av motparten. Han antydet likevel til dommeren at det korrekte tidspunktet sett fra Statens side var medio desember. Han gikk deretter inn på at det kun er nettotapet som kan erstattes. Tap som følge av å miste en sponsor for å gi plass til nye, vil derfor ikke være et nettotap, anførte han.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Advokat Hatling la ned påstand som i innledningsforedraget, nemlig at Staten ved Justis og beredskapsdepartementet dømmes til å betale erstatning til Stabæk fotball (klubben) og Stabæk fotball AS (selskapet) beregnet etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 9 792 603,-.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Videre ble alle tapsposter gjennomgått og Hatling anførte at de ulike vitneforklaringene støttet opp under dette. Han viste videre til P-pilledom II og anførte at det er naturlig å knytte ansvar til en hendelse som er vesentlig i årsaksbildet. Om ikke straffeforfølgelsen er hele årsaken til tapet, er den i hvert fall en vesentlig årsak, fremholdt han.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Hatling gikk gjennom det rettslige grunnlaget og fortalte om de to hovedårsakene til inntektsfallet i Stabæk fotball; flyttingen fra Telenor Arena og den strafferettslige forfølgningen i overgangssaken. Han tok for seg ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og de anførte tapspostene, samt refererte til relevant rettspraksis. Han anførte videre at dersom retten er i tvil, skal det komme skadelidte til gode. Han anførte også at nysalg til sponsorer og samarbeidspartnere var så godt som umulig etter at politiet startet etterforsking av klubben.

  • Profilbilde
   Randi Gustadfor 2 år siden
   Del

   Tirsdagen gikk med til vitneforklaringer og bevisførselen ble avsluttet før lunsj i dag, onsdag. Etter lunsjpausen ble det forsøkt forhandlet frem et forlik mellom partene uten at dette førte frem. Advokat Hatling startet med sin prosedyre på vegne av Stabæk fotball AS og foreningen Stabæk fotball.

  • Profilbilde
   Christina Paulos Syversenfor 2 år siden
   Del

   Da er Espen Moe ferdig med sin partsforklaring.

  Dette er saken

  Stabæk saksøker Staten for 9,8 millioner etter overgangssaken. De ble tilkjent 125.000 kr i erstatning i første instans i Statens sivilrettsforvaltning, men har anket dommen. Stabæk mener sviktende sponsorinntekter skal tilskrives rettssaken, noe de ikke fikk medfold i i forrige rettsrunde.

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.