Statsbudsjettet 2020

 • Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram kl. 10:00.
 • Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse kl. 12:30.

Viktige hendelser

  Chat med oss!

  Takk for din melding!
  1. Del
   Tannlegeforeningen mener regjeringen svekker tannhelsen for hvert eneste statsbudsjett som legges frem. Foreningen viser til at budsjettet legger opp til et kutt på 89,5 millioner til tannbehandling, hvorav 50,5 millioner er til kjeveortopedi (tannregulering). Ifølge Tannlegeforeningen betyr dette at 10.000 færre barn får støtte til tannregulering.
   – Det regjeringen gjør her er å kutte nærmest ukritisk i ordningen på tvers av fagmiljøets innspill. Vi var forberedt på endringer, men etter at arbeidet vårt var ferdig og basert på innspill fra fagmiljøet, sier Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum.
  2. Del
  3. Del

   Regjeringen jobber med sikte på å lansere nye pass og nasjonale ID-kort i 2020.

  4. Del

   Gebyret for å få nytt pass øker fra 450 kroner til 570 kroner. For barn øker prisen fra 270 til 342 kroner.

  5. Del

   Regjeringen vil ha bedre varsling av ekstremvær og foreslår å gi 12 millioner kroner mer til Meteorologisk institutt.

  6. Del
  7. Del

   Regjeringen vil bruke i underkant av 61 milliarder kroner på Forsvaret neste år, men kommer ikke nærmere NATOs toprosentmål.

   Forsvarsbudsjettet er i inneværende år på 60,25 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 1,8 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

   Neste års forsvarsbudsjett vil ifølge regjeringens anslag også utgjøre 1,8 prosent av BNP.

  8. Del
  9. Del

   Gaustad sykehus får lånegaranti for utbygging i forslaget til statsbudsjett for 2020. Rødt tolker det som nok en spiker i kista for Ullevål.

   – Det legges opp til en uansvarlig nedleggelse av Ullevål sykehus. Regjeringen gir lånegaranti for utbygging på Gaustad uten at Ullevål-alternativet har blitt utredet, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

   Han kaller Gaustad-utbyggingen et «prestisjeprosjekt for direktørsjiktet i helseforetakene».

   – En løsning med lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, kombinert med gradvis utbygging av Ullevål, vil trolig kreve mindre investeringer, og har nødvendig fleksibilitet for å møte framtidig befolkningsvekst, sier han.

   Nye Oslo universitetssykehus får en samlet låneramme på over 29 milliarder kroner i budsjettforslaget.

   (©NTB)

  10. twitterDel
  11. Del

   Regjeringen vil styrke togtilbudet, opplyser Samferdselsdepartementet. Ni nye togsett skal fases inn, nettdekningen på togene skal bli bedre, og det blir flere avganger både på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

  12. Del

   Bistandsbudsjettet øker med 3,7 prosent til 39,2 milliarder kroner, og klimatiltak og menneskerettsarbeid skal prioriteres.

   Regjeringen foreslår å øke satsingen på klima, miljø og hav med drøyt 10 prosent til 5,2 milliarder kroner, og det skal også brukes mer på fremming av menneskerettigheter, til sammen 825 millioner kroner neste år.

   Norge har blant annet inngått en avtale om langsiktig finansiell støtte til FNs høykommissær for menneskerettigheter.

  13. twitterDel
  14. Del
   Virke Reiseliv er kritisk til at profileringen av Norge kuttes med 51,5 millioner kroner.
   - Regjeringen bidrar med dette budsjettet aktivt til å svekke norsk reiselivsnæring. En næring som sysselsetter om lag 170 000 mennesker i hele landet og som bidrar med stor verdiskapning i hele landet, uttaler Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.
    
  15. Del
   Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) mener regjeringen gjennom statsbudsjettet stimulerer til fri flyt.

   Ifølge organisasjonen har grensehandelen økt med 24,6 % og alkoholavgiftene med 14,5 % siden Siv Jensen tok over som finansminister. I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår Regjeringen på nytt
   å øke alkoholavgiftene.
   Vin - og brennevinleverandørenes forening (VBF) mener de høye alkoholavgiftene stimulerer til fri flyt over grensen, og at budsjettet nok en gang er en gavepakke til Systembolaget og grensehandel.

    
  16. Del

   Norske utslipp av klimagasser anslås i budsjettforslaget å ligge bare 12 prosent under 1990-nivå i 2030.

   I forslaget til statsbudsjett for 2020 anslår regjeringen at norske klimagassutslipp vil ligge på 45 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2030.

   Det er et kutt på bare 12,1 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Sammenlignet med dagens utslippsnivå er det snakk om et kutt på 14,9 prosent.

   Prognosen står i grell kontrast til Norges offisielle klimamål, som er at utslippene skal kuttes med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

   Slår prognosene til, vil Norge dermed bli avhengig av store kvotekjøp fra utlandet for å gjøre opp for seg.

   (©NTB)

  17. Del

   Regjeringen foreslår ytterligere 24,7 mill. kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

  18. Del

   Papirutgaven av statsbudsjettet veier 13,5 kilo. Det er litt tyngre enn fjorårets utgave.

  19. Del
   Landslaget for lokalaviser uttaler i en pressemelding at de er glade for økt produksjonstilskudd til lokalavisene.
    
  20. Del
   I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for
   frivillige organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner. Det er ikke nok til å
   fjerne moms på dugnad, ifølge Frivillighet Norge.
   - Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig
   aktivitet, mener organisasjonen.

    
  21. Del
   Noen flere punkter fra samferdselsbudsjettet:

   ·        Nær 2,1 milliarder kroner til store kollektivprosjekter, der staten dekker inntil 50 prosent av kostnadene. For at det statlige bidraget kan økes til 66 prosent, er det i tillegg satt av om lag 850 millioner kroner. Halvparten av økningen skal øremerkes reduserte bompenger og halvparten skal øremerkes bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

   ·        1,15 milliarder kroner til belønningsmidler som brukes til kollektivtransport, sykling og gange etter lokal prioritering.

   ·        200 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk

   ·        Om lag 700 millioner kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveier, blant annet til sykkelstamveiene på Nord-Jæren og i Bergen.

   ·        Det legges for Nord-Jæren opp til at rushtidsavgiften kan forsvinne fra 1. januar forutsatt lokal tilslutning.

  22. Del

   Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.  Økningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld. I 2020 prioriteres følgende prosjekter:

   ·        E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

   ·        E18 Arendal–Tvedestrand i Agder

   ·        Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

   ·        E6 Hålogalandsbrua i Nordland

  23. Del

   Regjeringen reduserer stønaden for ekstrautgifter til fordyret kosthold ved glutenfri kost. En gjennomgang viser at de faktiske merutgiftene er lavere enn stønaden som gis, opplyser regjeringen. 

  24. Del

   Ordningen med stønad til barnebriller har hatt en sterk utgiftsøkning de senere årene. Det innføres derfor faste satser for stønad til barnebriller fra 1. mars 2020. Satsen for ordinære briller settes til 1 200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til 2 400 kroner.

  25. Del

   Regjeringen legger til rette for bygging av et nytt stort akuttsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Det foreslås en samlet låneramme på 29,1 mrd. 2020-kroner til Nye Oslo universitetssykehus, med en lånebevilgning i 2020 på 100 millioner kroner.

  26. Del
   Å gi studenter studiestøtte i 11 av årets måneder er i boks gjennom årets statsbudsjett, og Norsk studentorganisasjon er fornøyd.

   - Endelig er vi i mål med 11 måneders studiestøtte og nå er det slik at studentene kan få lån og stipend for alle månedene vi studerer. Studentbevegelsen har jobbet i mange år for elleve måneders studiestøtte og nå ser vi resultatet, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). 

  27. Del

   Egenandeler på helsetjenester øker i tråd med forventet lønnsvekst på 3,6 pst. fratrukket 0,75 prosentenheter. Egenandelstak 1 øker fra 2369 til 2460 kroner, mens egenandelstak 2 øker fra 2085 til 2176 kroner.

  28. Del

   Fra 1.1.2020 foreslås det en innstramming i folketrygdstønad til tannregulering (kjeveortopedi).  Innstrammingen går ut på å avvikle stønad til tannregulering for de fleste tilstander i gruppe c i stønadsordningen, som er de tilstander med minst behov i regelverket for stønad til tannregulering. Dette er tilstander som ikke har betydning for tannhelsen eller for funksjonelle forhold, men som i hovedsak er av kosmetisk/estetisk karakter. Innstrammingen berører ikke barn og unge som har påbegynt behandling innen utgangen av 2019.

  29. Del

   Regjeringen begrunner fjerningen av den såkalte 350-kronersgrensen for handel fra utlandet med at dette vil bedre konkurransevilkår for norske butikker. 

   - Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, sier finansministeren i en pressemelding. 

  30. Del

   Budsjettet er nå offentlig. Regjeringen opplyser at NRK heretter skal finansieres gjennom skatten ved å redusere personfradraget. Skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. Samtidig økes skattefradraget for pensjonister.

  TIPS OSS!

  Tips oss på 02255 eller klikk her for å sende inn ditt tips.

  Antall visninger